Privacy

 

 

Privacy Statement

Als zorgaanbieder hebben wij veel te maken met (vertrouwelijke) persoonsgegevens. Het verwerken van persoonsgegevens is nodig voor onze dienstverlening en als werkgever. Bij het vastleggen van gegevens van onze cliënten en medewerkers is de bescherming van de privacy van essentieel belang. Wij behandelen persoonsgegevens op een correcte wijze en volgens geldende wetgeving. Wij zijn transparant en delen graag met u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Daarom hebben wij dit privacy statement opgesteld.

Verwerken van persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn tot een persoon. Denk bijvoorbeeld aan een naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum. We hebben te maken met privacyregels zodra we persoonsgegevens ‘verwerken’ of laten ‘verwerken’. Verwerken is als gegevens bijgewerkt, verzameld, vastgelegd, geordend en bewaard worden. Ook spreken we van verwerken als we enkel gegevens raadplegen of vernietigen.

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Wij verwerken persoonsgegevens volgens de wet. De belangrijkste wet op dit gebied zijn de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Het voldoen aan deze wet betekent dat wij alleen die gegevens verwerken als die overeenkomen met het doel waarvoor we ze nodig hebben. Denk hierbij aan het gebruik van gegevens voor de zorgverlening aan onze cliënten, afhandeling van administratie en kwaliteitsonderzoek. In enkele specifieke gevallen zijn we verplicht gegevens te verstrekken aan bepaalde overheidsinstanties. Wanneer een cliënt of medewerker informatie opvraagt of een klacht indient, maken wij ook gebruik van gegevens om een reactie te kunnen geven.

Veiligheid en bescherming

Wij zorgen ervoor dat de gegevens beveiligd zijn tegen inbreuk van derden. We hebben hiervoor beveiligingsmaatregelen getroffen om gegevens te beschermen. Al onze computers en programma’s zijn beschermd met een persoonlijk wachtwoord. Als we gegevens delen met een overheidsinstantie, werken wij altijd met een wachtwoord. Hierdoor kan alleen de ontvanger van het wachtwoord het bestand openen. Wij bewaren de gegevens zolang dat nodig is voor het verlenen van de zorg, de arbeidsovereenkomst en zolang de wet ons verplicht om gegevens te bewaren. Na dit termijn zullen wij uw gegevens verwijderen.

Inzicht

Alleen de zorgverlener en bestuurders die rechtstreeks betrokken zijn bij de zorg-, dienstverlening en/of behandeling kunnen persoonsgegevens raadplegen. Sommige persoonsgegevens, zoals medische gegevens worden extra zorgvuldig verwerkt. Hiervoor gelden ook bijzondere regels. Op al onze medewerkers rust een geheimhoudingsplicht.

Verwerking door anderen

Soms vragen wij aan anderen om persoonsgegevens te verwerken. We wisselen bepaalde gegevens uit met bijvoorbeeld andere zorgverleners, zoals huisartsen, apotheken, ziekenhuizen, behandelaren, etc. Dit doen wij beveiligd en alleen als dit nodig is in verband met een actuele zorgvraag en na toestemming van de client. Met alle anderen die voor ons gegevens verwerken (zorgverleners zoals hierboven geschetst, ICT-leveranciers, en andere betrokkenen zoals zorgfinanciers) hebben we duidelijke afspraken gemaakt over hoe zij omgaan met de gegevens, geheimhouding en beveiliging. Wij proberen uw persoonsgegevens altijd up to date te houden. Wanneer het ondanks onze maatregelen gebeurt dat derden toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uw rechten

U heeft recht om uw eigen gegevens te zien en te ontvangen. Wanneer blijkt dat gegevens over u niet kloppen, heeft u daarnaast het recht om deze door ons te laten corrigeren of te laten verwijderen. Hierbij kan het voorkomen dat het niet mogelijk is om (volledig) te voldoen aan een verzoek (bijvoorbeeld als uw inzage leidt tot een inbreuk op de privacy van anderen).

Uw rechten ten aanzien van het zorgdossier zijn:

  • Recht van inzage in en afschrift van gegevens die in uw dossier zijn opgenomen
  • Recht van correctie of aanvulling van de gegevens of het laten opnemen een eigen verklaring in uw dossier
  • Vernietiging van uw dossier (dit is aan wettelijke voorwaarden gebonden)

 Mocht u uw gegevens willen inzien, kunt u hiervoor contact opnemen met uw contactverzorgende of via info@adelacare.nl.